Företagsrekonstruktion – allt du behöver veta

Det finns fall då företag som har betalningssvårigheter kan få hjälp och undvika att gå i konkurs medan företaget struktureras om – detta kallas för en företagsrekonstruktion. Detta beviljas i regel endast till företag som bedöms vara långsiktigt livskraftiga men som hamnat på tillfälligt obestånd. Här kan du läsa om vad det innebär, vad lagen säger och hur man gör för att begära en företagsrekonstruktion.

Vad är en företagsrekonstruktion?

Med företagsrekonstruktion avses en betydande förändring i ett företags organisation eller verksamhet. Det är en process där ett företag omorganiserar sin affärsstruktur, verksamhet och ekonomi för att förbättra effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Företagsomstrukturering kan göras på flera olika sätt t.ex. fusioner och förvärv, avyttringar, avknoppningar och omorganisationer.

  • Fusioner och förvärv innebär att två eller flera företag slås samman under ett nytt eller befintligt företag.
  • Avyttringar innebär att man säljer av en del av ett företags tillgångar, verksamhet eller affärsenheter.
  • Avknoppningar innebär att skapa ett nytt, oberoende företag från en befintlig affärsenhet.
  • Omorganisationer innebär omstrukturering av ett företags verksamhet, till exempel genom att ändra dess ledningsstruktur eller konsolidera dess affärsenheter.

Målet med företagsrekonstruktionen är vanligtvis att förbättra företagets ekonomiska resultat, effektivisera verksamheten, minska kostnaderna, öka effektiviteten eller förbättra sin konkurrenskraft. Att göra en företagsrekonstruktion kan vara en komplex process som kräver noggrann planering och genomförande för att säkerställa att företaget uppnår sina mål och upprätthåller en varaktig stabilitet.

Vad innebär det?

Företagsrekonstruktion kan ha både positiva och negativa effekter på ett företag, beroende på hur den genomförs. Nedan finns några potentiella konsekvenser listade.

Förbättrat ekonomiskt resultat

En välplanerad och genomförd omstrukturering kan resultera i effektivare organisation som minskar kostnader och förbättrar lönsamheten.

Ökad konkurrenskraft

Företagsomstrukturering kan hjälpa ett företag att anpassa sin verksamhet och sina affärsområden till förändrade marknadsförhållanden, vilket gör det möjligt för det att bättre konkurrera med andra företag som är aktiva på samma marknader.

Ökat långsiktigt aktieägarvärde

Kortsiktigt är en företagsrekonstruktion oftast mycket dåligt för aktiekursen men långsiktigt kan omstruktureringen resultera i en bättre lönsamhet och därmed högre aktiekurs. Detta kan leda till att aktieägarna kan få högre avkastning på sin investering.

Humankapitalskostnader

En omorganisation kan vara störande och stressande process för anställda, särskilt om det innebär uppsägningar, omplaceringar eller förändringar i företagskulturen eller ledningsstrukturen. Detta kan leda till att många anställda som är en tillgång för företaget kan söka sig vidare.

Kortsiktiga kostnader

Omstrukturering kan innebära stora kortsiktiga kostnader som t.ex. arvoden för konsulter eller juridiska rådgivare, avgångsvederlag för anställda och kostnader i samband med överföring eller försäljning av tillgångar.

Badwill

Om omstruktureringen uppfattas som ett tecken på ekonomisk nöd eller dålig ledning kan det skada företagets rykte bland investerare, kunder och anställda. Detta kan i sin tur skada varumärket och leda till att det blir svårare för företaget att skapa förtroende i framtiden.

Sammantaget är företagsomstrukturering en komplex process som kräver noggrant övervägande av dess potentiella fördelar och risker. Företag som genomför omstruktureringar måste noggrant planera och genomföra processen för att maximera dess potentiella fördelar och minimera dess negativa effekter.

Vad säger lagen?

Lagen om företagsrekonstruktion behandlas i Lag 1996:764 och säger:

1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktören skall när han fullgör sitt uppdrag verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts.

Hur ansöker man om en företagsrekonstruktion?

Vanligast är att ett företag själva ansöker om företagsrekonstruktion, då gör företaget en anmälan till tingsrätten. För att företaget ska beviljas en företagsrekonstruktion måste det enligt tingsrätten finnas möjligheter att företaget kommer att kunna lösa sina ekonomiska problem och bli lönsamt. Vidare måste också tingsrätten bedöma att företaget inom kort kommer att få det svårt att betala sina skulder. En företagsrekonstruktion kan också göras av en borgenär till företaget (en privat eller juridisk person har företaget är skyldig pengar). I så fall vänder sig borgenären också till tingsrätten men kan även få stöd av Kronofogden om denne är missnöjd med processen.

Lämna en kommentar